Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 21-02-2024 | Hits  2
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(ศน.) ได้นำคณะวิจัยเข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์วิจัยBLC และห้องส่วนปฎิบัติการ ของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
blc@bangkoklab.co.th | 20-02-2024 | Hits  0
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
blc@bangkoklab.co.th | 01-02-2024 | Hits  2
ในวันนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบกิจการโรงงานและการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
blc@bangkoklab.co.th | 01-02-2024 | Hits  4
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณไพโรจน์ บานบุรี สังกัดหน่วยงานแผนกชั่ง ฝ่ายคลังวัสดุ ส่วนจัดหาและสำรอง ในฐานะพนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานโดยไม่มีการลาหยุดงานตลอดปี 2023 โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยมนี้และยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นต่อไป
blc@bangkoklab.co.th | 01-02-2024 | Hits  6
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดยนายศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ และตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน นำตัวแทนจากเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมเยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คำนึงถึงการจัดกา...
blc@bangkoklab.co.th | 17-01-2024 | Hits  7
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน ผ่านกิจกรรม CSR ให้แก่ชุมชน เดินหน้าโครงการ “สอนการใช้ยาให้กับชุมชน” ร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต.น้ำพุ โดยสอนการใช้ยาให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ตามหลัก 5 ถูก คือ ถูกโรค ถูกคน ถูกทาง ถูกขนาด และถูกเวลา และการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการใช้ยา และเพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด...
blc@bangkoklab.co.th | 16-01-2024 | Hits  18
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนพนักงาน นำของขวัญและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงบริษัทฯ ทั้ง 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ โดยมีกิจกรรมและของขวัญมากมาย ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
blc@bangkoklab.co.th | 16-01-2024 | Hits  12
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2567 โดยคุณวงศธร งามเอนก ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนและคุณสมพร ผ่องศิริ ผู้จัดการส่วนการจัดการทั่วไป เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน จำนวน 40 ทุน และรางวัลปลอบใจอีก 24 ทุน ทั้งนี้ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย...
blc@bangkoklab.co.th | 03-01-2024 | Hits  22
พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี " BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 " ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566
blc@bangkoklab.co.th | 25-12-2023 | Hits  21
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ QCC DAY 2023 เพื่อให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรม QCC ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics