Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 21-05-2024 | Hits  25
วันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงแรงงานรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตัวแทนบริษัทนำโดยคณะกรรมการ CSR คณะกรรมการTO BE NUMBER ONE คณะกรรมการ มรท. คณะกรรมการสวัสดิการ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังทำดีเพื่อในหลวงเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมค...
blc@bangkoklab.co.th | 24-04-2024 | Hits  41
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดย ภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ภก.วงศธร งามเอนก ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน และภก.นพพล พิชญอัครกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานวิจัย ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและคณะ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ม...
blc@bangkoklab.co.th | 24-04-2024 | Hits  43
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าสายปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
blc@bangkoklab.co.th | 06-04-2024 | Hits  46
สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ และศูนย์วิจัยBLC เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
blc@bangkoklab.co.th | 06-04-2024 | Hits  43
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
blc@bangkoklab.co.th | 27-03-2024 | Hits  58
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมพนักงานประจำปี 2024 หลักสูตร การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (การทำงานร่วมกันเป็นทีม การบริหารเวลา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
blc@bangkoklab.co.th | 21-02-2024 | Hits  58
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(ศน.) ได้นำคณะวิจัยเข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์วิจัยBLC และห้องส่วนปฎิบัติการ ของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
blc@bangkoklab.co.th | 20-02-2024 | Hits  55
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
blc@bangkoklab.co.th | 01-02-2024 | Hits  58
ในวันนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบกิจการโรงงานและการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
blc@bangkoklab.co.th | 01-02-2024 | Hits  65
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณไพโรจน์ บานบุรี สังกัดหน่วยงานแผนกชั่ง ฝ่ายคลังวัสดุ ส่วนจัดหาและสำรอง ในฐานะพนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานโดยไม่มีการลาหยุดงานตลอดปี 2023 โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยมนี้และยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นต่อไป
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics