Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 20-09-2023 | Hits  3
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
blc@bangkoklab.co.th | 20-09-2023 | Hits  12
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) โดยมีคุณวงศธร งามเอนก ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบและประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5
blc@bangkoklab.co.th | 18-09-2023 | Hits  5
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ส่งตัวแทนร่วมงานการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว (บุญเหลือราษฎร์วิทยาคาร) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี
blc@bangkoklab.co.th | 18-09-2023 | Hits  19
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลให้กับบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดยมีนาย วงศธร งามเอนก ผู้อำนวยการงานสนับสนุน เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ห้...
blc@bangkoklab.co.th | 11-09-2023 | Hits  20
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด ได้นำลูกค้าจากบริษัท TAIYO PHARMA จำกัด,บริษัท NAGASE จำกัด และบริษัท IWKI PHARMACEUTICAL จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC และโซล่าฟาร์ม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
blc@bangkoklab.co.th | 01-09-2023 | Hits  17
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดยนายศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ และตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการ และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน บริหารจัดการระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามาร...
blc@bangkoklab.co.th | 30-08-2023 | Hits  29
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ GIP Plus โดย นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้มอบและกล่าวเปิดงาน ในงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP Plus) เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
blc@bangkoklab.co.th | 29-08-2023 | Hits  29
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) โดยนายศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ซึ่งเป็นประธานในพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
blc@bangkoklab.co.th | 21-08-2023 | Hits  27
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
blc@bangkoklab.co.th | 14-08-2023 | Hits  17
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด ได้นำลูกค้าจากบริษัท TAIYO PHARMA จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC และโซล่าฟาร์ม วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติดจำกัด (มหาชน)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics