Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

วันที่: 15-11-2016ประวัติ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกรซึ่งมีผู้ริเริ่มก่อตั้ง จำนวน 3 คน ได้แก่ ภก.สมชัย พิสพหุธาร ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ภก.ศุภชัย สายบัว เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และศูนย์วิจัยโดยมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบการ ตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยระบบบริหารงานที่เป็นสากล

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยการคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบการผลิตและ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าเชื่อถือได้ ในความปลอดภัยและให้คุณประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ


งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ข้างต้น และมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง จึงได้ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังปรัชญาที่ว่า

“คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต” Quality means value of life


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม
เป็นธุรกิจธรรมาภิบาล
บูรณาการภูมิปัญญาไทย
สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภคนโยบาย

  1. นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆมาใช้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ความต้องการของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
  3. เสริมสร้างจิตสำนึกและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
  4. ประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่มั่นคง
  5. การปฏิบัติงานต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการป้องกันมลพิษ จัดการของเสียและบำบัดน้ำเสีย
  6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของงานและพื้นที่และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี
  7. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม
  8. ส่งเสริมการคิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรม
  9. พัฒนาสมรรถนะด้านพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐาน

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายแน่ชัดในอันที่จะรักษา ไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรร วัตถุดิบ การตรวจสอบ การผลิต และตรวจ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์รวมทั้งมาตรการทางบริหาร อื่นๆและระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทให้เป็นที่ ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องดังนี้

Desktop Version
 
Google analytics