Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ศูนย์วิจัย

วันที่: 15-11-2016

ศูนย์วิจัย

BLC RESEARCH CENTER

“ งานวิจัย ”

เป็นหนึ่งปัจจัยที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรม งานวิจัยที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของ งานวิจัย และมีนโยบาย มั่นคงในการประกอบการอุตสาหกรรมบนฐานความรู้

โดยการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็น ศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อทำงานด้าน การวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้และมีการรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทยมีการค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านคลินิก เป็นต้น


การดำเนินการวิจัยของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์บริษัทที่ว่า


“ เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม เป็นธุรกิจ
ธรรมาภิบาล บูรณาการภูมิปัญญาไทย สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค ”
ศูนย์วิจัย บีแอลซี (BLC Research Center) ก่อตั้งบนพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานผลิตของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยครบถ้วนนั้นใน Research Center จะประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

Desktop Version
 
Google analytics