Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สายการผลิต

วันที่: 15-11-2016

สายการผลิต

MANUFACTURER

หน่วยงาน : ฝ่ายผลิต

จากโรงงานในยุคแรกเริ่มด้วยการผลิตยาสามัญทั่วไป บริษัท บางกอกแล็ปฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน อุตสาหรรม เป็นต้น

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยเน้นความปลอดภัยในทุกด้าน ให้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานและความสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตจะเน้นหัวข้อหลักๆ 3 เรื่องได้แก่ อาคารสถานที่(Place), บุคลากร(Person), เครื่องมือ(Machine)

 

อาคารสถานที่

อาคารระบบปิดควบคุมการไหลเวียนของอากาศด้วยระบบ HVAC Clean Room Class 100000 ทำให้กระบวนผลิตมีความสะอาด

อาคารผลิตเป็นระบบปิดควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก เช่น ความสกปรก สัตว์และแมลง

การกรองอากาศโดยระบบ HVAC system (Heating Ventilation Air Condition) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทำให้สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดกระบวนการ

ออกแบบวางผังการทำงานอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อหลีกเลี่ยงการปะปนและมีการป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) โดยควบคุมความดันในห้องผลิตอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด

 

บุคลากร

  • มีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ ในจำนวนที่เพียงพอ
  • บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตัว อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานใน Cleanroom เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากร่างกายสู่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • เข้าใจในหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ (Job descriptions) และตระหนักถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพตลอดเวลา
 
 

เครื่องมือ (เครื่องจักร)

การผลิตที่ทันสมัย เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต และได้รับการตรวจรับรอง (Qualification) ประกอบไปด้วย

Design
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Installation
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือตามที่ได้มีการติดตั้งหรือปรับปรุงถูกต้องตรงกับการออกแบบที่ได้รับการรับรองและข้อแนะนำของผู้ผลิต

Operational
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือที่มีการติดตั้งหรือปรับปรุงสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ตลอดช่วงการทำงานที่กำหนดไว้

Performance
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถทำซ้ำได้ตามวิธีการของกระบวนการที่ผ่านการรับรองและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

 

Desktop Version
 
Google analytics