Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บทความ รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

วันที่: 01-12-2016

รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

บริษัทฯ ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลด้านคุณภาพ มาตรฐานความดีและคุณธรรม ในปี 2553 ถึง 2555 สามปีติดต่อกัน

จุดเริ่มต้นของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา(อย.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน. เป็นต้น โดย อย.มีการกำกับดูแลทุกขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้มาตรการต่างๆร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่จะพัฒนาปรับปรุง สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคปราศจากสารปนเปื้อนมีข้อความในฉลากที่ครบถ้วนและมีการโฆษณาที่ถูกต้องให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบกิจการ


อย. ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นครั้งแรก โดยมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมอบรางวัลให้แก่สถาน ปี พ.ศ.2552 จำนวน 22 รางวัล ปี พ.ศ.2553 จำนวน 22 รางวัล และปี พ.ศ.2554 จำนวน 36 รางวัล สำหรับในปี พ.ศ.2555 นี้ อย. ได้มอบรางวัล จำนวน 32 รางวัล นอกจากนี้ ยังมอบประกาศนียบัตร “ฟื้นฟู ฟื้นไทย สู้ภัยน้ำท่วม” ให้แก่สถานประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม และสามารถฟื้นฟูสถานประกอบการให้กลับมาผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว รวม 508 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555

  1. มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการที่ผลิต เพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี
  2. มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ
  3. จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษ ในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลัง เป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
  4. ผู้ประกอบการรายใดเคยได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 3 ครั้งติดต่อกัน ขอสงวนสิทธิ์เว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน
  5. มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations)
  6. ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

Desktop Version
 
Google analytics