Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 2017-09-25 14:30:09.0 | Hits  601
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการผลิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ส่งมอบผลงานและเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้อง แกรนด์ ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ http://b...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-09-23 16:12:45.0 | Hits  506
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Thailand tech show 2017 ซึ่งจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานพบกับสุดยอดเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมบูธ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 106
blc@bangkoklab.co.th | 2017-09-23 14:56:58.0 | Hits  830
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2560 ในการนี้เภสัชกรสุวิทย์ งามภูพันธ์ เป็นผู้รับมอบในนามบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark คืออะไร อ่านต่...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-09-08 16:57:24.0 | Hits  371
ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการวัตถุดิบพืชสมุนไพร การปรับปรุงคุณภาพและบรรจุภัณฑ์" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการวัตถุดิบพืชสมุนไพร การปรับปรุงคุณภาพและบรรจุภัณฑ์" ในงานประชุมสัมมนาการพัฒนาและการจัดการการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพมาตรฐาน ของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 321 สถาบันว...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-31 16:25:10.0 | Hits  1213
นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เยี่ยมชมบูธบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด บริเวณโซน Premium product ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เยี่ยมชมบูธบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด บริเวณโซน Premium product ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพCapsika-25 Lotion ซึ่งยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award : PMHA ) 2560 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้ง...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-31 15:38:15.0 | Hits  1160
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ เมติค จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ2560 (Prime Minister Herbal Award : PMHA) ผลิตภัณฑ์ Capsika-25 Lotion บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ เมติค จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award 2017) ผลิตภัณฑ์ Capsika-25 Lotion โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ "เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-28 15:23:08.0 | Hits  2055
สุดยอดรางวัลระดับประเทศ..ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "รางวัลชนะเลิศ สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำประจำปี 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ได้รับถ้วยรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม โดยสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน และธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลายาวนา...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-28 14:43:03.0 | Hits  1009
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "รางวัลชนะเลิศ สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านสมุนไพร และผลการดำเ...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-28 11:30:28.0 | Hits  861
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าว ในปีนี้จึงจัดให้...
blc@bangkoklab.co.th | 2017-08-19 16:24:54.0 | Hits  480
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม "ตลาดถนนคนเดิน” ขึ้น โดยมีร้านค้าจากสมาชิกชมรม BLC To Be Number One มาร่วมออกร้านมากมาย เช่น ร้านขายอาหาร, ผลไม้ , เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Desktop Version
 
Google analytics