Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รางวัล Zero Accident

วันที่: 29-11-2016view 1013reply 0

 

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) และมุ่งสู่ระดับทอง ปัจจุบันมีสถิติ Zero Accident อยู่ที่ 6,077,714ชั่วโมงการทำงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำโครงการณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

จนสามารถลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง

 

ประเภทของการประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดแบ่งเป็น 4 ประเภท

1. เกียรติบัตรระดับต้น

2. โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง

3. เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน

4. เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง

All Replys: 0   Pages: 1/0
Desktop Version
 
Google analytics